top of page

หนังสือการตลาด และ จิตวิทยา


แนะนำหนังสือ 3 เรื่องที่แอดชอบมากในรอบหลายปี


1. เล่มแรก Marketing Everything! เป็นการเล่าเรื่อง ผ่านมุมมองของการตลาด เป็นแรงบันดาลใจให้แอดเปิดเพจนี้


2. จริต 6 "ศาสตร์ในการอ่านใจคน" เขาแบ่งคนออกเป็น 6 ประเภท (6จริต) ว่าแต่ละจริตมีนิสัย และต้องดีลด้วยยังไง มีจุดเด่นจุดด้อยยังไง เช่น ราคะจริต (ชอบอะไรสวยๆงามๆ), พุทธจริต (ผู้ที่มองโลกอย่างถ่องแท้)


3. "กล้าที่จะถูกเกลียด" (มีภาค 1 และ ภาค2) เป็นจิตวิทยา เชิงปัจเจกบุคคลของแอดเลอร์ ในการสร้างชีวิตที่ดีในแบบที่ต้องการ.. สิ่งเดียวที่ต้องทำคือ "กล้าที่จะถูกเกลียด"

Comments


bottom of page