top of page

R-HAAN Food Sensory: อาหารที่เป็นมากกว่าอาหารอาหารนอกจากจะกินให้อิ่มแล้ว อาหารยังสามารถสร้าง 'ความสุข'

ทางด้านอารมณ์และความรู้สึกโดยผ่านประสบการณ์

รูป, รส, กลิ่น, เสียง และ รสชาติ จะ Connect ไปถึงสมองและความทรงจำได้

อาหารยังสามารถเยียวยาความรู้สึก และ Performance

อะไรบางอย่างได้เช่นกัน เช่น 'คนกินขนมทำให้กระชุ่มกระชวย'

หรือ 'อาหารอาจจะเป็น Symbolic' อะไรบางอย่าง

ในเชิงของ Consumption Culture Theory', 'ในเชิงสุขภาพ'

และ 'ในเชิงของ Business Negotiation'Comments


bottom of page