top of page

กระเป๋า Balenciaga กับ กระเป๋ากระสอบสามใบร้อย


อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องRelationship Marketing ที่สอนอยู่ที่ Imperial College ได้กล่าวไว้ว่า เวลาคนเราตัดสินใจซื้อของ คนเราจะใช้3ปัจจัยในการซื้อของ คือ 1. Enticing (สินค้าหน้าตาดี) 2. Enabling (ใช้งานได้) 3. Enriching (บ่งบอกตัวตน) และประเด็นที่มีผลมากที่สุดคือ Enriching (บ่งบอกตัวตน)

ได้เห็นกระเป๋า Collection ใหม่ของ Balenciaga ที่มีลักษณะคล้ายกระเป๋ากระสอบ น่าจะมีผลต่อสาวก Balenciaga ชาวไทย เนื่องจากคนถือกระเป๋าใบนี้ไม่อยากถูกมองว่า “เหมือนถือถุงกระสอบเลย”

ทฤษฎี: 3Es (Enticing, Enabling and Enriching)

Comments


bottom of page